7 புலம்பெயர் அமைப்புக்கள் உள்ளிட்ட 50 தமிழ் அமைப்புக்களையும், நபர்களையும் கறுப்புப் பட்டியலில் இணைத்

கனேடிய தமிழ் காங்கிரஸ் உட்பட 7 புலம் பெயர் தமிழ் அமைப்புக்கள் உள்ளிட்ட 50 அமைப்புக்களையும் முஸ்லிம்கள் உட்பட 300ற்கும் மேற்பட்டவர்களையும் கறுப்புப் பட்டியலில் இலங்கை அரசாங்கம் சேர்த்துள்ளது. சுமார் ஒரு மாதத்திற்கு முன்னரே இந்த அதிவிசேட வர்த்தமானி பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள போதும்…

Continue Reading7 புலம்பெயர் அமைப்புக்கள் உள்ளிட்ட 50 தமிழ் அமைப்புக்களையும், நபர்களையும் கறுப்புப் பட்டியலில் இணைத்