විෂ පොල්තෙල්.

මෙරටට ආනයනය කළ පොල්තෙල් බහාලුම් 13ක ඇෆ්ලටොක්සින් නම් පිලිකා කාරකය අඩංගු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය ඉකුත්දා තහවුරු කළා. එහි අඩංගු පිරිපහදු නොකළ පොල්තෙල් ප්‍රමාණය කිලෝ ග්‍රෑම් එක් ලක්ෂ…

Continue Readingවිෂ පොල්තෙල්.