48,49 සහ 51 සැසිවාර වලදී කුමක් සිදුවේද?

ලංකාව සම්බන්ධයෙන් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවේ අඩංගු වූ කරුණු 16 මොනවාද? 2009 වසරේ සිට ඇතැම් විට ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ සහයෝගය ද ලබමින් ඉදිරිපත් වූ මේ යෝජනාවලිය නම් කර…

Continue Reading48,49 සහ 51 සැසිවාර වලදී කුමක් සිදුවේද?