සීනි බදු වංචාව සහ බදු සහන.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා සීනි බදු වංචාව සහ රජය ලබාදී ඇති බදු සහන පිළිබඳව අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ සිදුකරන ලදී. 

Continue Readingසීනි බදු වංචාව සහ බදු සහන.