අද රැස්වන කෝප්,කෝපා කමිටු.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් කෝප් කමිටුව අද රැස්වේ. ඒ අනුව අද දින ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් සමාගම කෝප් කමිටුව හමුවට කැදවා ඇත. කලා විෂය ධාරව යටතේ…

Continue Readingඅද රැස්වන කෝප්,කෝපා කමිටු.