හෙට සිට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු.

පාර්ලිමේන්තුව හෙට පෙරවරුවේ සිට ලබන 26 වනදා දක්වා රැස්වීමට නියමිතය. මේ අනුව මාර්තු 23 වන දින  රේගු ආඥා පනතේ 10 වන වගන්තිය යටතේ ආනයන තීරුබදු සම්බන්ධව වන යෝජනාවක්, ආනයන හා…

Continue Readingහෙට සිට පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු.