අන්තවාදයට පිළිතුර අධ්‍යාපනය, සංහිඳියාව, සහජීවනය සහ සමානාත්මතාවය.

පසුගිය  මාර්තු 12දා ඉතාම භයානක ගැසට් නිවේදනයක් ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නිකුත් කර තිබේ.ඒ  අනුව යම්කිසි පුද්ගලයෙක් අන්තවාදී අදහස් දරන බව  පොලිසිය හෝ ආණ්ඩුව සිතන්නේ  නම් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වසරක…

Continue Readingඅන්තවාදයට පිළිතුර අධ්‍යාපනය, සංහිඳියාව, සහජීවනය සහ සමානාත්මතාවය.