ලෝක ජල දිනය අද.

1992 වර්ෂයේදී රියෝද ජැනයිරෝ නගරයේ පැවැති ”පරිසරය හා සංවර්ධනය” පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සම්මලෙනයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාවක් අනුව, එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා සභාව විසින් 1993 වසරේ මාර්තු මස 22 දින ලෝක…

Continue Readingලෝක ජල දිනය අද.