20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් 33 වගන්තිය ඉවත් කරලා, එය ඉතා භයානකයි

‘සෞභ්‍යාගයේ ආණ්ඩුවේ‘ විධායක, ව්‍යවස්ථාදායක හා අධිකරණ බලයට පිටින් ‘මුදල් බලය‘ කියලා වෙනම බල ව්‍යුහයක් ගොඩනැගී තියෙනවා. තමන්ගේ කැමැත්තට මුදල් වියදම් කරන්නට, නාස්ති කරන්නට තිබෙන ලැදියාව, කෑදරකම කොච්චර ද කියනවා නම්,…

Continue Reading20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් 33 වගන්තිය ඉවත් කරලා, එය ඉතා භයානකයි