මිෂෙල් බැෂෙලේ කවුද?

මිෂෙල් බැෂෙලේ  ලතින් අප්‍රිකානු විශාල දේශයක් වන චිලි රාජ්‍යයේ හිටපු ජනාධිපතිනිය වෙයි. එනම් ඇය එරට 35 වැනි ජනාධිපතිවරයා වන අතර, 2014 මාර්තු 11 සිට 2018 මාර්තු 11 දක්වා නොකඩවා චිලි…

Continue Readingමිෂෙල් බැෂෙලේ කවුද?