ජාතික කොඩිය සහිත පාපිස්නා සහ පාවහන් ගැන තීරණයක්.

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය සහිත පාපිස්නා සහ පාවහන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ භාණ්ඩ අලෙවි කරන ලොව ප්‍රමුඛතම ආයතනයක වෙබ් අඩවියේ ප්‍රදර්ශනය කර තිබේ. “ඇමසොන් වෙබ් අඩවියේ“ අදාළ භාණ්ඩ අලෙවි කිරීමට ප්‍රදර්ශනය කර…

Continue Readingජාතික කොඩිය සහිත පාපිස්නා සහ පාවහන් ගැන තීරණයක්.