මියන්මාරය ගැන විදේශ අමාත්‍යංශයේ පැහැදිලි කිරීම.

2021 අප්‍රේල්  මස 1 වනදා කොළඹ දී අතථ්‍ය ලෙස පැවැත්වෙන 17 වැනි බිම්ස්ටෙක් අමාත්‍ය රැස්වීමට සහභාගී වීම සඳහා මියන්මාරයේ විදේශ අමාත්‍යවරයාට ආරාධනා කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය පැහැදිලි කිරීමක් නිකුත්කර…

Continue Readingමියන්මාරය ගැන විදේශ අමාත්‍යංශයේ පැහැදිලි කිරීම.