කෝටි 1595 ක සීනි බදු වංචාව.

සීනි බද්ද අඩු කිරීම නිසා රජයට 2020 ඔක්තෝබර් 13 දින සිට පෙබරවාරි 20 දින වන විට රුපියල් කෝටි 15,95ක් අහිමි වී ඇති බව අනාවරණය කිරීමට මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ…

Continue Readingකෝටි 1595 ක සීනි බදු වංචාව.