පොලිසිය අලුත් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය නව්‍යකරණය කිරීමට හා එය ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා ව්‍යාපෘතියක් සැලසුම් කිරීමට කමිටුවක් පත්කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව  තිබේ. ඒ අනුව මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් ආචාර්ය සරත්…

Continue Readingපොලිසිය අලුත් වෙයි.