මානව හිමිකම් සහ ආර්ථිකය.

මානව හිමිකම් සහ ආර්ථිකය අතර පවතින සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානක්‍ය රාසමානික්කම් මහතා  පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙලෙස අදහස් දැක්වීය.

Continue Readingමානව හිමිකම් සහ ආර්ථිකය.