සුවිශේෂී දේශපාලන කාන්තාවන් දෙදෙනා.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව වැඩිම වාර ගණනක් අඛන්ඩව  මහජන ජන්දයෙන් කාන්තා මන්ත්‍රීවරියක් ලෙස පත්වී නියෝජනය කිරීමේ වාර්තාවක් පිහිටවූ,වසර 33 ක අඛන්ඩ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනයක් හිමි හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිනී අමරා පියසීලි රත්නායක මහත්මියටත්, …

Continue Readingසුවිශේෂී දේශපාලන කාන්තාවන් දෙදෙනා.