ජයවර්ධනගේ ‘78, රාපක්ෂලාගේ ‘20 සහ ලාංකීය ජනතාව

“3. ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ පරමාධිපත්‍යය ජනතාව කෙරෙහි පිහිටා ඇත්තේ ය. පරමාධිපත්‍යය අත්හළ නොහැක්කේ ය. පරමාධිපත්‍යයට පාලන බලතල, මූලික අයිතිවාසිකම් සහ ඡන්ද බලය ද ඇතුළත් වන්නේ ය.”(ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙහි 1…

Continue Readingජයවර්ධනගේ ‘78, රාපක්ෂලාගේ ‘20 සහ ලාංකීය ජනතාව