රටකි – දැයකි – ලොවකි.

අද 110 වැනි ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයයි.මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ තේමාව වන්නේ ‘රටකි – දැයකි – ලොවකි’ යන්නයි. 1908 වසරේදී වැඩකරන පැය ගණන සීමා කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් වෙනුවෙන් අමෙරිකාවේ නිව්යෝර්ක්…

Continue Readingරටකි – දැයකි – ලොවකි.