පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම නව මැතිවරණ ක්‍රමයකටද.

මිශ්‍ර සමානුපාතික නියෝජන මැතිවරණ ක්‍රමය සමාලෝචනය කර නව මැතිවරණ ක්‍රමයක් සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහතා විසින් කමිටුවක් පත් කරනු…

Continue Readingපළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම නව මැතිවරණ ක්‍රමයකටද.