ලංකාවේ විදේශ සංචිතය පහත වැටේ.

පෙබරවාරි මාසය අවසානයේ මෙරට විදේශ සංචිතය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 4.6 දක්වා පහත වැටී තිබෙනවා. මහ බැංකුවේ අතුරු ඇස්තමේන්තුවලට අනුව මෙලෙස සංචිතය පහත වැටී ඇත්තේ ඉන්දියානු සංචිත බැංකුව සමඟ ඩොලර් මිලියන…

Continue Readingලංකාවේ විදේශ සංචිතය පහත වැටේ.