ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම.

ප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් වර්ග කිහිපයක් මාර්තු 31 වනදා සිට මෙරට භාවිතා කිරීම තහනම් කිරීමට පරිසර අමාත්‍යාංශය විසින් පියවර ගෙන තිබෙනවා. එක්වරක් පමණක් භාවිතා කර ඉවත දමන පොලිතීන් හා ප්ලාස්ටික්, පෙට්…

Continue Readingප්ලාස්ටික් හා පොලිතීන් තහනම.