අගවිනිසුරුට පැමිණිල්ලක්.

දේශපාලන පළිගැනිම් පිළිබඳ සොයා බැලීමට පත්කළ ජනාධිපති කොමිෂන් සභාවේ අවසන් නිර්දේශයන් මගින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට අපහාසයක් වී ඇද්දැයි, අනාවරණ කර ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් කරන ලෙස ඉල්ලා නීතිඥවරු 4 දෙනෙක් අගවිනිසුරුවරයා වෙත ලිඛිතව…

Continue Readingඅගවිනිසුරුට පැමිණිල්ලක්.