රේගුව විධිමත් කරන්න ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමක්

ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්මන් තත්ත්වය අධ්‍යයනය කොට එහි ඵලදායීතාවය නැංවීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනු පිණිස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් පත් කරයි. රේගුවට එරෙහිව නැගෙන  විවිධ…

Continue Readingරේගුව විධිමත් කරන්න ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසමක්