ලිට්රෝ ගෑස් සහ ලිට්රෝ ටර්මිනල් විගණන කටයුතු ගැන COPE අවුලක

රි ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ය‍ටතේ ක්‍රියාත්මක වන ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම සහ ලිට්රෝ ටර්මිනල් ලංකා යන ආයතනයන් විගණකාධිපතිවරයාගේ දැනුම් දීම නොසලක‍ා පුද්ගලික ආයතනයක් හරහා විගණන කටයුතු සිදු කිරීම පොදු ව්‍ය‍ාපාර…

Continue Readingලිට්රෝ ගෑස් සහ ලිට්රෝ ටර්මිනල් විගණන කටයුතු ගැන COPE අවුලක