ගෝලීයව සිතමින් දේශීයව වැඩ කරමු…

ඇතිවී ඇති සිංහරාජය පිළිබද පරිසර කතාබහ ඇත්ත සහ බොරුව අතර දෝලනය වෙමින් පැවතියද ඒ තුල ඇති නූතන සංවර්ධනය සහ පරිසරය අතර ආතතිය සැඟවිය හැකි යමක් නොවන බවට පත්ව ඇත. එක්…

Continue Readingගෝලීයව සිතමින් දේශීයව වැඩ කරමු…