හෙටට යෙදෙන ලෝක සමාජ සාධාරණත්ව දිනය වෙනුවෙනි…

2007 වර්ෂයේ නොවැම්බර් මස 27 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ 63 වන සැසි වාරය අරඹමින් පෙබරවාරි මස 20 වන දිනය සමාජ සාධාරණත්වයේ දිනය ලෙස නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන…

Continue Readingහෙටට යෙදෙන ලෝක සමාජ සාධාරණත්ව දිනය වෙනුවෙනි…