බිම්ශානි වෙනුවෙන් කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදය පෙරට එයි.

ලංකාවේ ප්‍රථම නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිනි ධුරයට උසස් කරන ලද බිම්ශානි ජාසිංහආරච්චි මහත්මියගේ වෘත්තීය අයිතිවාසිකම් සහ රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය වෙනුවෙන් තම සංසදය පක්ෂ භේදයකින් තොරව පෙනී සිටින බවත්, ඇය වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉෂ්ට වන…

Continue Readingබිම්ශානි වෙනුවෙන් කාන්තා මන්ත්‍රී සංසදය පෙරට එයි.