භාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළ හැකිද?

භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ ආණ්ඩුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ සහ නේපාලයේ පිහිටුවීමට සැලසුම්කරන බව ඉන්දීය ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය සහ භාරතීය ජනතා පක්ෂයේ හිටපු සභාපති අමිත් ෂා විසින් ප්‍රකාශ කරනු ලැබූ බවට ඉන්දියාවේ ට්‍රිපුර…

Continue Readingභාරතීය ජනතා පක්ෂය ලංකාවේ ලියාපදිංචි කළ හැකිද?