20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ හඳුන්වා දුන් සීමා කිරීම ඉවත් කර ඇත) 4. 41 වගන්තිය ඉවත් කොට එමගින් 1 වන උප ලේඛණයේ සඳහන් කොමිෂන් සභා සාමාජිකයන් සහ 2 වන උප ලේඛණයේ සඳහන්…

Continue Reading20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධන කෙටුම්පතේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන