අමාත්‍යාංශ විෂය පථ වෙනස්වෙයි.

අමාත්‍යාංශ කිහිපයකට අයත් විෂය පථයන් සංශෝධනය කරමින් අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබේ. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් එම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇති අතර රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා…

Continue Readingඅමාත්‍යාංශ විෂය පථ වෙනස්වෙයි.