ජිනීවා නොගොස් රටේ ප‍්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට වෙනත් මගක් නැත්ද?

පසුගිය වසරේ ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව අයිතිවාසිකම් මණ්ඩලයේ යෝජනා අංක 30/1 න් ඉවත්වීමෙන් පසු මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරය සමග පැවති සියලූ ගනුදෙනු අවසන් වනු ඇතැයි පුුහුුදුන් ජනතාව බලාපොරොත්තු වුවද එසේ…

Continue Readingජිනීවා නොගොස් රටේ ප‍්‍රශ්න විසඳා ගැනීමට වෙනත් මගක් නැත්ද?