මන්ත‍්‍රීවරුන්ට Covid එන්නත් ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම WHO නිර්දේශවලට පටහැනියි

මන්ත්‍රීවරුන් සදහා එන්නත් ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම තමන්ගේ හැන්දෙන් තමන් බෙදා ගැනීමක්‍‍ බවත් දේශපාලඥයන් සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දීම ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රමුඛතා අනුපිළිවෙළටද පටහැනි බවත් සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමයේ සභාපති රවී කුමුදේශ් මහතා…

Continue Readingමන්ත‍්‍රීවරුන්ට Covid එන්නත් ප්‍රමුඛතාවය ලබාදීම WHO නිර්දේශවලට පටහැනියි