වසර 21 ක් ප්‍රමාද වූ ළමා ආරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය.

ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රමුඛතම වගකීමක් වන ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම කඩිනමින් සිදුකරන ලෙස රජයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබද කාරක සභාවේ ( කෝප් කමිටු) සභාපති මහාචාර්ය චරිත හේරත් මහතා පසුගිය 12…

Continue Readingවසර 21 ක් ප්‍රමාද වූ ළමා ආරක්ෂක ජාතික ප්‍රතිපත්තිය.