19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන

විධායක බලතල සීමා කරන වගන්ති (ජනාධිපති බලතල) 1. 30(2) - ජනාධිපතිවරයාගේ ධූර කාලය පස්වසරකට අඩුකිරීම 2. 31(2) හා 92-දෙවරක් තේරී පත්වු ජනාධිපතිවරයකුට නැවත වරක්          ජනාධිපතිවරනයකට තරඟකල…

Continue Reading19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත සටහන