ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳ ‘කෝප් කමිටු රැස්වීම’ අතරමඟ අත් හිටුවයි

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් වූ  පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම (කෝප් කමිටු රැස්වීම) අතරමඟ අත් හිටුවීමට පියවර ගත් එම කාරක සභාව නැවත මාසයක් ඇතුළත කරුණු විමසීම සඳහා සූදානම්ව…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පිළිබඳ ‘කෝප් කමිටු රැස්වීම’ අතරමඟ අත් හිටුවයි