පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන හැටි.

නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් සඳහා දැනට පවතින මැතිවරණ නීති සංශෝධනය විය යුතු තැන් ඇති බවත්, ඒ සඳහා තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවත්, ඒ…

Continue Readingපළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන හැටි.