කොමිෂන් සභා වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ කවදද?

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාව ඉදිරිපත් නොකිරීම පිළිබඳව  පක්‍ෂ විපක්‍ෂ  මන්ත්‍රීවරුන් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී අදහස් දැක්වීය

Continue Readingකොමිෂන් සභා වාර්තා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නේ කවදද?