19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද මත විමසුමක්

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීමේ අරමුණින් සම්මත කරන ලද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනය දේශපාලන සමාජය තුළ නැවත කතිකාවක් බවට පත්ව තිබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට විරුද්ධවන පිරිස මෙය වෙනස්…

Continue Reading19 වැනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් කරන ලද මත විමසුමක්