කොවිඩ් 19 සහ එන්නත්

හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ : වයිරස් යුද්ධයට අප මුහුණ දෙන්න සූදානම් විය යුතුයි.වයිරස් රෝග පර්‌යේෂණ මධ්‍යස්ථානයක් අපට නැහැ. එවැනි මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කරන ලෙස මම ආණ්ඩුවට යෝජනා කරනවා. කලාපයේ හොඳම වයිරස…

Continue Readingකොවිඩ් 19 සහ එන්නත්