ජැටියේ අයිතිය වරායටම විය යුතුයි.

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තයේ පූර්ණ හිමිකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියට අහිමි වන ආකාරයේ කවර හෝ පියවරකට ආණ්ඩුව ගමන් කරනවා නම් ඊට විරුද්ධ වීමට ආණ්ඩුවේ සිටින පක්ෂ 13ක් තීරණය කර ඇත.…

Continue Readingජැටියේ අයිතිය වරායටම විය යුතුයි.