මැතිවරණ කොමිෂන්‌ සභාවෙන් නව යෝජනා අටක්.

පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත්‌ කරනු ලබන නාමයෝජනා පත්‍ර සමග ඉදිරිපත් ‌ කරන ජාතික ලැයිස්තුව  සඳහා වන නාමයෝජනා පත්‍රයක්‌ භාරදෙනු ලබන අතර, ඡන්ද විමසීමෙන්‌ දින හතක්‌ ඇතුළත නම්‌ කිරීම සිදු නොකරන්නේ…

Continue Readingමැතිවරණ කොමිෂන්‌ සභාවෙන් නව යෝජනා අටක්.