ළිංමැඬියාවට එරෙහිව දශක හතක අරගලයක් කළ එඞ්වින් ආරියදාස

අපේ ආසන්නම තාරකාව වන සූර්යයා වටා එක කක්ෂයක් හෙවත් වටයක් සම්පූර්ණ කිරීම අවුරුද්දක් ලෙස සැලකෙනවා. කක්ෂ වාර 98ක් හමාර කොට 99 වතාවටත් හිරු වටා යමින් සිටියදී තමයි එඞ්වින් ආරියදාස සූරීන්…

Continue Readingළිංමැඬියාවට එරෙහිව දශක හතක අරගලයක් කළ එඞ්වින් ආරියදාස