මහ බැංකුවෙන් වාණිජ බැංකුවලට නියෝගයක්

ඉදිරි මාස තුනක කාලය සඳහා මෙරට වාණිජ බැංකු වලට තහංචියක් පැණවීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කර ඇත. ඒ වාණිජ බැංකු විසින් විදේශ විනිමය යොදාගෙන කරනු ලබන ගෙවීම් නතර කරන…

Continue Readingමහ බැංකුවෙන් වාණිජ බැංකුවලට නියෝගයක්