ඉන්දියාවේ 72 වන ජනරජ දිනය.

ඉන්දියාවේ 72 වන ජනරජ දිනය නිමිත්තෙන්‌ ශ්‍රී  ලංකාවේ මිත්‍රශිලී ජනතාවටත්‌ මෙම සුන්දර දිවයිනෙහි ජීවත්‌ වන සියලු ඉන්දියානුවන්ටත්‌ මාගේ උණුසුම් සුභාශිංසන පිරිනමමි. නව ස්වාධීන ඉන්දියාවක්‌ බිහි කරමින්‌ සහ තුරුණු ජාතියක්‌ ජනරජයක්‌ බවට…

Continue Readingඉන්දියාවේ 72 වන ජනරජ දිනය.