ජෛව ආරක්ෂණ බුබුල තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරය විවෘත වෙයි.

පසුගිය ජනවාරි 21 වැනිදා රට නිල වශයෙන් විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත කරමින් අපේ ගුවන්තොටුපළ යළි විවෘත කිරීමට රජය කටයුතු කළේය. මෙසේ ශ‍්‍රී ලංකාව විදෙස් සංචාරකයන්ට විවෘත කිරීමත් සමඟම ගිය සිකුරාදා පාන්දර…

Continue Readingජෛව ආරක්ෂණ බුබුල තුළ සංචාරක ව්‍යාපාරය විවෘත වෙයි.