එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වැනි සැසිවාරය තීරණාත්මකයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචලේට් ලබන මාසයේ ජිනීවාහි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වැනි සැසිවාරයේදී ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ දැඩි විවේචනාත්මක වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව…

Continue Readingඑක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 46 වැනි සැසිවාරය තීරණාත්මකයි.