ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ කොටස් වෙළෙඳ පොලෙහි උච්චාවචණය

ශ‍්‍රී ලංකාව කුඩා දිවයින් රාජ්‍යයක් වුවත් හැම අතින්ම ලෝකයේ නැතිනම් අඩුම වශයෙන් ආසියානු කලාපයේ මුල් තැන හිමි කර ගෙන ඇති බව ප‍්‍රකාශ කිරීමට දේශපාලකයන් තුළ දැඩි කැමැත්තක් පවතී. පසුගිය සතියේ…

Continue Readingශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය සහ කොටස් වෙළෙඳ පොලෙහි උච්චාවචණය