ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 26 වන නිලවරණය පෙබරවාරි 24.

ශ්‍රී ලංකා නීතීඥ සංගමයේ 2021/2022 වර්ෂය සඳහා සභාපතිවරයා තෝරා පත්කර ගැනීම සඳහා පැවැත්වෙන නිලවරණය පෙබරවාරි 24 වැනිදායි. ඒ සඳහා ජනාධිපති නීතීඥ සාලිය පිරිස් මහතා සහ ජනාධිපති නීතීඥ කුවේර ද සොයිසා…

Continue Readingශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ 26 වන නිලවරණය පෙබරවාරි 24.