මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය පිළිබඳ ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව

මෙරට සිදුවී ඇතැයි කියනු ලබන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වීම් පිළිබඳ සොයා බලා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ නිර්දේශ ලබාදීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක්…

Continue Readingමානව හිමිකම් උල්ලංඝනය පිළිබඳ ත්‍රිපුද්ගල පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාව