තෙල් සංස්ථාවේ ඩොලර් මිලියන 300ක විදේශ විනිමය ඉතිරියක්.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට 2020 වසර තුළ ඩොලර් මිලියන 300ක විදේශ විනිමය ඉතිරියක් සිදුවූ බව එහි සභාපති සුමිත් විජේසිංහ මහතා  කෝප් කමිටුවේදී පැවසීය. ඛනිජ තෙල් ගබඩා කිරීමට සහ බෙදාහැරීමට…

Continue Readingතෙල් සංස්ථාවේ ඩොලර් මිලියන 300ක විදේශ විනිමය ඉතිරියක්.